Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności portalu poświęconemu realizacji projektu „Instalacje OZE jako element poprawy środowiska naturalnego w Gminie Michów”

Urząd Gminy Michów (ul. Rynek I 16, 21-140 Michów, tel: 81 856 60 01, email: sekretariat@michow.eurzad.eu) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej portalu poświęconemu realizacji projektu „Instalacje OZE jako element poprawy środowiska naturalnego w Gminie Michów”.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Karabela.
 • E-mail: rkarabela@michow.eurzad.eu
 • Telefon: 81 856 60 01

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy Michów
 • Adres: ul. Rynek I 16, 21-140 Michów
 • E-mail: sekretariat@michow.eurzad.eu
 • Telefon: 81 856 60 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gmina Michów, ul.Rynek I 16, 21-140 Michów

 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Jest podjazd dla wózków.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Są pochylnie. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Na zewnątrz, obok budynku urzędu gminy jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
Skip to content